alt=
S.N. Date Title Description Download
1 2021-01-30 पूर्वाञ्चल_विश्वविद्यालय_नियमावली_२०५३_खण्ड_(क)_(ख) पूर्वाञ्चल_विश्वविद्यालय_नियमावली_२०५३_खण्ड_(क)_(ख) Download
2 2021-01-30 पूर्वाञ्चल_विश्वविद्यालय_छात्रवृत्ति_सम्बन्धी_विनियम पूर्वाञ्चल_विश्वविद्यालय_छात्रवृत्ति_सम्बन्धी_विनियम Download
3 2020-02-19 पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० (१९९४) पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० (१९९४) Download
4 2020-03-13 सामाजिक_सञ्जाल_र_मोबाइल_फोनको_प्रयोगसम्बन्धी_मार्गनिर्देशन_२०७५ सामाजिक_सञ्जाल_र_मोबाइल_फोनको_प्रयोगसम्बन्धी_मार्गनिर्देशन_२०७५ Download
5 2021-01-29 शिक्षा-सम्बन्धी-केही-नेपाल-ऐन-संशोधन-गर्न-बनेको-ऐन-२०७७ शिक्षा-सम्बन्धी-केही-नेपाल-ऐन-संशोधन-गर्न-बनेको-ऐन-२०७७ Download
6 2021-01-30 पूर्वाञ्चल_विश्वविद्यालय_नियमावली_२०५३_खण्ड_(ग)_वित्तीय_व्यवस्था_नियमावली_२०७४_(संसोधन_सहित) पू_वि_नियमावली_२०५३_खण्ड_(ग)_वित्तीय_व्यवस्था_नियमावली_२०७४_(संसोधन_सहित) Download
7 2020-02-19 purwanchal-university-act-2050-1994 purwanchal-university-act-2050-1994 Download