alt=
S.N. Date Title Description Download
1 2020-02-19 पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० (१९९४) पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० (१९९४) Download
2 2020-03-13 सामाजिक_सञ्जाल_र_मोबाइल_फोनको_प्रयोगसम्बन्धी_मार्गनिर्देशन_२०७५ सामाजिक_सञ्जाल_र_मोबाइल_फोनको_प्रयोगसम्बन्धी_मार्गनिर्देशन_२०७५ Download
3 2020-03-13 Scholarship Regulations Scholarship Regulations Download
4 2020-03-16 PU Financial Management Rule-2074 (1st Amendment 2076) PU Financial Management Rule-2074 (1st Amendment 2076) Download
5 2020-02-19 purwanchal-university-act-2050-1994 purwanchal-university-act-2050-1994 Download